Home Favorites My Account Menu
đăng nhập
Quảng cáo

Trang về phép cộng

Các bài tập thêm số là nguồn tài nguyên tuyệt vời để cải thiện kỹ năng cộng của bạn. Những bài tập này có thể được tải xuống hoặc in ra, tạo thuận tiện cho việc luyện tập tại nhà hoặc trong lớp học. Phù hợp cho cả học truyền thống và học từ xa, những bài tập thêm số này bao gồm từ các phương trình cơ bản đến các bài toán tự luận phức tạp hơn, giúp các em hiểu về cách thức số học tương tác với nhau. Bộ thẻ flash cũng có thể được sử dụng để củng cố chất liệu đã học. Hơn nữa, các phiên bản tương tác cho phép học sinh thực hành thường xuyên và giúp tăng tốc độ và độ chính xác khi làm các bài toán cộng. Với những bài tập thêm số tốt nhất trên mạng, bạn chắc chắn sẽ tìm được những gì bạn cần!
Duyệt trang tính theo loại vấn đề
List View (old)
Image Size
Smaller Larger
×
Hiểu về phép cộng liên kết
Hình phù hợp
 - hinh-phu-hop worksheet - hinh-phu-hop worksheet
Phép tính nào
 - phep-tinh-nao worksheet - phep-tinh-nao worksheet
Cộng các số trong bảng (tới mười)
 - cong-cac-so-trong-bang-toi-muoi worksheet - cong-cac-so-trong-bang-toi-muoi worksheet
Tìm số lớn hơn 1 số và nhỏ hơn 1 số
 - tim-so-lon-hon-1-so-va-nho-hon-1-so worksheet - tim-so-lon-hon-1-so-va-nho-hon-1-so worksheet
 - 12 worksheet - 12 worksheet
Tách các số thành số hàng chục và hàng đơn vị
 - tach-cac-so-thanh-so-hang-chuc-va-hang-don-v-?? worksheet - tach-cac-so-thanh-so-hang-chuc-va-hang-don-v-?? worksheet
 - 20 worksheet - 20 worksheet
Quảng cáo
Phép cộng đơn giản liên kết
Cộng và Trừ trong giới hạn 5
 - cong-va-tru-trong-gioi-han-5 worksheet - cong-va-tru-trong-gioi-han-5 worksheet
Phép cộng trong giới hạn 20
 - phep-cong-trong-gioi-han-20 worksheet - phep-cong-trong-gioi-han-20 worksheet
 - 9 worksheet - 9 worksheet
Phép cộng giới hạn trong 100
 - phep-cong-gioi-han-trong-100 worksheet - phep-cong-gioi-han-trong-100 worksheet
 - 41 worksheet - 41 worksheet
 - 5 worksheet - 5 worksheet
 - 6 worksheet - 6 worksheet
 - 7 worksheet - 7 worksheet
Giải các phép tính (+ -)
 - giai-cac-phep-tinh worksheet - giai-cac-phep-tinh worksheet
Giải các phép tính trong giới hạn 100 (+ -)
 - giai-cac-phep-tinh-trong-gioi-han-100 worksheet - giai-cac-phep-tinh-trong-gioi-han-100 worksheet
Giải các phép tính trong giới hạn 1000 (+ -)
 - giai-cac-phep-tinh-trong-gioi-han-1000 worksheet - giai-cac-phep-tinh-trong-gioi-han-1000 worksheet
 - 11 worksheet - 11 worksheet
Phép cộng giới hạn trong 1,000
 - phep-cong-gioi-han-trong-1-000 worksheet - phep-cong-gioi-han-trong-1-000 worksheet
 - 1 worksheet - 1 worksheet
 - 2 worksheet - 2 worksheet
 - 14 worksheet - 14 worksheet
 - 13 worksheet - 13 worksheet
 - 18 worksheet - 18 worksheet
 - 1025 worksheet - 1025 worksheet
 - 1024 worksheet - 1024 worksheet
 - 45562 worksheet - 45562 worksheet
Quảng cáo
Toán đố về phép cộng liên kết
Quảng cáo
Tìm tổng với cách làm tròn liên kết
Quảng cáo
Nhiều số hạng liên kết
3 Số hạng (Nhỏ hơn 20)
 - 3-so-hang-nho-hon-20 worksheet - 3-so-hang-nho-hon-20 worksheet
 - 4 worksheet - 4 worksheet
3 Số hạng (Nhỏ hơn 20) Toán đố
 - 3-so-hang-nho-hon-20-toan-do worksheet - 3-so-hang-nho-hon-20-toan-do worksheet
Tính tổng hai số hạng
 - tinh-tong-hai-so-hang worksheet - tinh-tong-hai-so-hang worksheet
Ba Số hạng (2 chữ số)
 - ba-so-hang-2-ch-??-so worksheet - ba-so-hang-2-ch-??-so worksheet
Bốn số hạng (2 chữ số)
 - bon-so-hang-2-ch-??-so worksheet - bon-so-hang-2-ch-??-so worksheet
Nhiều số hạng (3 số) Toán đố
 - nhi-??u-so-hang-3-so-toan-do worksheet - nhi-??u-so-hang-3-so-toan-do worksheet
Quảng cáo
Các dạng phép cộng liên kết
Tạo thành số 10
 - tao-thanh-so-10 worksheet - tao-thanh-so-10 worksheet
 - 25 worksheet - 25 worksheet
Tìm chữ số còn thiếu
 - tim-ch-??-so-con-thi-??u worksheet - tim-ch-??-so-con-thi-??u worksheet
Tìm tổng với số làm tròn
 - tim-tong-voi-so-lam-tron worksheet - tim-tong-voi-so-lam-tron worksheet
 - 34 worksheet - 34 worksheet
Tìm tổng và hiệu bằng trục số
 - tim-tong-va-hieu-bang-truc-so worksheet - tim-tong-va-hieu-bang-truc-so worksheet
Phép cộng số theo từng hàng
 - phep-cong-so-theo-tung-hang worksheet - phep-cong-so-theo-tung-hang worksheet
 - 21 worksheet - 21 worksheet
 - 17 worksheet - 17 worksheet
Quảng cáo
Bài tập phép cộng liên kết
Tìm số lớn và số nhỏ hơn 10 số
 - tim-so-lon-va-so-nho-hon-10-so worksheet - tim-so-lon-va-so-nho-hon-10-so worksheet
Cộng và trừ (Trong giới hạn 20)
 - cong-va-tru-trong-gioi-han-20 worksheet - cong-va-tru-trong-gioi-han-20 worksheet
Cộng-trừ số 10 và số 100
 - cong-tru-so-10-va-so-100 worksheet - cong-tru-so-10-va-so-100 worksheet
Cộng với 9
 - cong-voi-9 worksheet - cong-voi-9 worksheet
Phép cộng để được bội của mười
 - phep-cong-d-??-duoc-boi-c-??a-muoi worksheet - phep-cong-d-??-duoc-boi-c-??a-muoi worksheet
 - 301 worksheet - 301 worksheet
 - 305 worksheet - 305 worksheet
Số 2
 - so-2 worksheet - so-2 worksheet
Số 3
 - so-3 worksheet - so-3 worksheet
Số 4
 - so-4 worksheet - so-4 worksheet
Số 5
 - so-5 worksheet - so-5 worksheet
Số 6
 - so-6 worksheet - so-6 worksheet
Số 7
 - so-7 worksheet - so-7 worksheet
Số 8
 - so-8 worksheet - so-8 worksheet
Số 9
 - so-9 worksheet - so-9 worksheet
Số 10
 - so-10 worksheet - so-10 worksheet
Hỗn hợp
 - h-??n-hop worksheet - h-??n-hop worksheet
 - 302 worksheet - 302 worksheet
 - 306 worksheet - 306 worksheet
 - 308 worksheet - 308 worksheet
 - 310 worksheet - 310 worksheet
 - 312 worksheet - 312 worksheet
 - 314 worksheet - 314 worksheet
 - 316 worksheet - 316 worksheet
 - 318 worksheet - 318 worksheet
 - 320 worksheet - 320 worksheet
 - 322 worksheet - 322 worksheet
 - 304 worksheet - 304 worksheet
 - 324 worksheet - 324 worksheet
Quảng cáo