Home Favorites My Account Menu
đăng nhập
Quảng cáo

Trang về diện tích & chu vi

Duyệt trang tính theo loại vấn đề
List View (old)
Image Size
Smaller Larger
×
Xác định diện tích với các khối vuông liên kết
Khối vuông (Tất cả)
 - khoi-vuong-t-??t-ca worksheet - khoi-vuong-t-??t-ca worksheet
Khối vuông (Một phần)
 - khoi-vuong-mot-ph-??n worksheet - khoi-vuong-mot-ph-??n worksheet
Tìm diện tích
 - tim-dien-tich worksheet - tim-dien-tich worksheet
Tìm diện tích
 - tim-dien-tich worksheet - tim-dien-tich worksheet
Tìm diện tích tính bằng ô gạch lát
 - tim-dien-tich-tinh-bang-o-gach-lat worksheet - tim-dien-tich-tinh-bang-o-gach-lat worksheet
 - 125 worksheet - 125 worksheet
 - 136 worksheet - 136 worksheet
Quảng cáo
Xác định chu vi với các khối vuông liên kết
Quảng cáo
Hình tứ giác liên kết
Diện tích hình đa giác
 - dien-tich-hinh-da-giac worksheet - dien-tich-hinh-da-giac worksheet
 - 126 worksheet - 126 worksheet
 - 141 worksheet - 141 worksheet
 - 142 worksheet - 142 worksheet
Hình tứ giác (Diện tích và chu vi)
 - hinh-t-??-giac-dien-tich-va-chu-vi worksheet - hinh-t-??-giac-dien-tich-va-chu-vi worksheet
 - 135 worksheet - 135 worksheet
 - 133 worksheet - 133 worksheet
 - 1027 worksheet - 1027 worksheet
 - 130 worksheet - 130 worksheet
 - 131 worksheet - 131 worksheet
Quảng cáo
Hình tam giác liên kết
Quảng cáo
Hình tròn liên kết
Quảng cáo
Tìm chiều dài của một cạnh liên kết
Quảng cáo
Tìm diện tích & chu vi (Toán đố) liên kết
Quảng cáo