Home Favorites My Account Menu
đăng nhập
Quảng cáo

Trang về phân số

Bộ giáo trình phân số của chúng tôi là tốt nhất trên internet! Những giáo trình miễn phí này hoàn hảo cho học sinh ở mọi lứa tuổi đang học hoặc ôn tập phân số. Bộ giáo trình phân số của chúng tôi bao gồm một loạt các kỹ năng, từ đơn giản hóa phân số đến cộng và trừ phân số với các mẫu số khác nhau. Mỗi giáo trình bao gồm hướng dẫn rõ ràng và nhiều không gian cho học sinh để thể hiện công việc của họ. Với bộ giáo trình phân số của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần để giúp học sinh của bạn nắm bắt cụm từ toán học quan trọng này. Vậy tại sao còn chần chừ? Hãy thử bộ giáo trình phân số của chúng tôi ngay hôm nay và xem tại sao chúng tốt nhất trên internet!
Duyệt trang tính theo loại vấn đề
List View (old)
Image Size
Smaller Larger
×
Giới thiêu về phân số liên kết
Gọi tên phân số
 - g-??i-ten-phan-so worksheet - g-??i-ten-phan-so worksheet
Gọi tên phân số
 - g-??i-ten-phan-so worksheet - g-??i-ten-phan-so worksheet
Viết phân số
 - vi-??t-phan-so worksheet - vi-??t-phan-so worksheet
Xác định phân số
 - xac-d-??nh-phan-so worksheet - xac-d-??nh-phan-so worksheet
Phân chia hình
 - phan-chia-hinh worksheet - phan-chia-hinh worksheet
Xác định hình được phân chia
 - xac-d-??nh-hinh-duoc-phan-chia worksheet - xac-d-??nh-hinh-duoc-phan-chia worksheet
Xác định số 0, một nửa và toàn bộ bằng phân số
 - xac-d-??nh-so-0-mot-n-??a-va-toan-bo-bang-phan-so worksheet - xac-d-??nh-so-0-mot-n-??a-va-toan-bo-bang-phan-so worksheet
Kiểm tra giá trị phân số
 - ki-??m-tra-gia-tr-??-phan-so worksheet - ki-??m-tra-gia-tr-??-phan-so worksheet
So sánh phân số
 - so-sanh-phan-so worksheet - so-sanh-phan-so worksheet
Phân số trong hình
 - phan-so-trong-hinh worksheet - phan-so-trong-hinh worksheet
Tìm số nghịch đảo
 - tim-so-ngh-??ch-dao worksheet - tim-so-ngh-??ch-dao worksheet
 - 413 worksheet - 413 worksheet
 - 450 worksheet - 450 worksheet
 - 452 worksheet - 452 worksheet
Quảng cáo
Vị trí phân số trên một trục số liên kết
Tìm phân số trên trục số
 - tim-phan-so-tren-truc-so worksheet - tim-phan-so-tren-truc-so worksheet
Xác định giá trị phân số trên trục số
 - xac-d-??nh-gia-tr-??-phan-so-tren-truc-so worksheet - xac-d-??nh-gia-tr-??-phan-so-tren-truc-so worksheet
 - 495 worksheet - 495 worksheet
Xác định vị trí phân số âm và dương
 - xac-d-??nh-v-??-tri-phan-so-am-va-duong worksheet - xac-d-??nh-v-??-tri-phan-so-am-va-duong worksheet
 - 463 worksheet - 463 worksheet
 - 466 worksheet - 466 worksheet
Quảng cáo
Phép cộng & trừ phân số liên kết
Phép cộng phân số hỗn hợp (bằng hình ảnh)
 - phep-cong-phan-so-h-??n-hop-bang-hinh-anh worksheet - phep-cong-phan-so-h-??n-hop-bang-hinh-anh worksheet
Phép trừ hỗn số (Hình)
 - phep-tru-h-??n-so-hinh worksheet - phep-tru-h-??n-so-hinh worksheet
 - 418 worksheet - 418 worksheet
 - 416 worksheet - 416 worksheet
Phép trừ phân số (viết lại số bị trừ)
 - phep-tru-phan-so-vi-??t-lai-so-b-??-tru worksheet - phep-tru-phan-so-vi-??t-lai-so-b-??-tru worksheet
 - 505 worksheet - 505 worksheet
Cộng phân số có mẫu số là 10 và 100
 - cong-phan-so-co-m-??u-so-la-10-va-100 worksheet - cong-phan-so-co-m-??u-so-la-10-va-100 worksheet
Cộng từng phần của một tổng
 - cong-tung-ph-??n-c-??a-mot-tong worksheet - cong-tung-ph-??n-c-??a-mot-tong worksheet
Bài tính về phân số bằng hình (phép cộng)
 - bai-tinh-v-??-phan-so-bang-hinh-phep-cong worksheet - bai-tinh-v-??-phan-so-bang-hinh-phep-cong worksheet
Phép cộng phân số bằng số và hình
 - phep-cong-phan-so-bang-so-va-hinh worksheet - phep-cong-phan-so-bang-so-va-hinh worksheet
 - 412 worksheet - 412 worksheet
 - 417 worksheet - 417 worksheet
 - 504 worksheet - 504 worksheet
Tổng các số
 - tong-cac-so worksheet - tong-cac-so worksheet
 - 415 worksheet - 415 worksheet
 - 414 worksheet - 414 worksheet
 - 411 worksheet - 411 worksheet
Quảng cáo
Phép nhân & chia phân số liên kết
 - 482 worksheet - 482 worksheet
 - 479 worksheet - 479 worksheet
 - 481 worksheet - 481 worksheet
Nhân phân số với số nguyên (Hình)
 - nhan-phan-so-voi-so-nguyen-hinh worksheet - nhan-phan-so-voi-so-nguyen-hinh worksheet
Nhân phân số với số nguyên
 - nhan-phan-so-voi-so-nguyen worksheet - nhan-phan-so-voi-so-nguyen worksheet
Phép nhân phân số với số nguyên (toán đố)
 - phep-nhan-phan-so-voi-so-nguyen-toan-do worksheet - phep-nhan-phan-so-voi-so-nguyen-toan-do worksheet
Tính nhẩm phép nhân của phân số
 - tinh-nh-??m-phep-nhan-c-??a-phan-so worksheet - tinh-nh-??m-phep-nhan-c-??a-phan-so worksheet
Phép nhân phân số
 - phep-nhan-phan-so worksheet - phep-nhan-phan-so worksheet
Phép nhân phân số (hình)
 - phep-nhan-phan-so-hinh worksheet - phep-nhan-phan-so-hinh worksheet
 - 475 worksheet - 475 worksheet
Tìm tích của phân số
 - tim-tich-c-??a-phan-so worksheet - tim-tich-c-??a-phan-so worksheet
 - 474 worksheet - 474 worksheet
 - 480 worksheet - 480 worksheet
Phép chia liên quan đến phép nhân
 - phep-chia-lien-quan-d-??n-phep-nhan worksheet - phep-chia-lien-quan-d-??n-phep-nhan worksheet
 - 441 worksheet - 441 worksheet
Phép chia phân số
 - phep-chia-phan-so worksheet - phep-chia-phan-so worksheet
Phép chia phân số (hình ảnh minh họa))
 - phep-chia-phan-so-hinh-anh-minh-h-??a worksheet - phep-chia-phan-so-hinh-anh-minh-h-??a worksheet
Phân số dưới dạng phép chia
 - phan-so-duoi-dang-phep-chia worksheet - phan-so-duoi-dang-phep-chia worksheet
Phép chia phân số
 - phep-chia-phan-so worksheet - phep-chia-phan-so worksheet
Toán đố về phân số có tử bằng 1
 - toan-do-v-??-phan-so-co-t-??-bang-1 worksheet - toan-do-v-??-phan-so-co-t-??-bang-1 worksheet
Phép chia phân số
 - phep-chia-phan-so worksheet - phep-chia-phan-so worksheet
Phân phối phép cộng phân số
 - phan-phoi-phep-cong-phan-so worksheet - phan-phoi-phep-cong-phan-so worksheet
Phân phối các giá trị của biểu đồ dòng
 - phan-phoi-cac-gia-tr-??-c-??a-bi-??u-d-??-dong worksheet - phan-phoi-cac-gia-tr-??-c-??a-bi-??u-d-??-dong worksheet
Giá trị phân phối
 - gia-tr-??-phan-phoi worksheet - gia-tr-??-phan-phoi worksheet
Phép chia dạng phân số - Toán đố
 - phep-chia-dang-phan-so-toan-do worksheet - phep-chia-dang-phan-so-toan-do worksheet
Trục phân số chia cho số nguyên
 - truc-phan-so-chia-cho-so-nguyen worksheet - truc-phan-so-chia-cho-so-nguyen worksheet
Trục phân số có tử số bằng 1 chia cho số nguyên
 - truc-phan-so-co-t-??-so-bang-1-chia-cho-so-nguyen worksheet - truc-phan-so-co-t-??-so-bang-1-chia-cho-so-nguyen worksheet
Trục số nguyên chia cho phân số
 - truc-so-nguyen-chia-cho-phan-so worksheet - truc-so-nguyen-chia-cho-phan-so worksheet
Trục số nguyên chia cho phân số có tử số bằng 1
 - truc-so-nguyen-chia-cho-phan-so-co-t-??-so-bang-1 worksheet - truc-so-nguyen-chia-cho-phan-so-co-t-??-so-bang-1 worksheet
Phép chia các phân số
 - phep-chia-cac-phan-so worksheet - phep-chia-cac-phan-so worksheet
Phép chia phân số với dòng giá trị
 - phep-chia-phan-so-voi-dong-gia-tr-?? worksheet - phep-chia-phan-so-voi-dong-gia-tr-?? worksheet
Quảng cáo
So sánh phân số liên kết
So sánh phân số
 - so-sanh-phan-so worksheet - so-sanh-phan-so worksheet
Xác định phân số - bằng hình
 - xac-d-??nh-phan-so-bang-hinh worksheet - xac-d-??nh-phan-so-bang-hinh worksheet
So sánh phân số
 - so-sanh-phan-so worksheet - so-sanh-phan-so worksheet
Thứ tự phân số (nhiều lựa chọn)
 - th-??-t-??-phan-so-nhi-??u-l-??a-ch-??n worksheet - th-??-t-??-phan-so-nhi-??u-l-??a-ch-??n worksheet
So sánh phân số (cùng tử số hay mẫu số)
 - so-sanh-phan-so-cung-t-??-so-hay-m-??u-so worksheet - so-sanh-phan-so-cung-t-??-so-hay-m-??u-so worksheet
So sánh phân số
 - so-sanh-phan-so worksheet - so-sanh-phan-so worksheet
So sánh phân số (khác mẫu số)
 - so-sanh-phan-so-khac-m-??u-so worksheet - so-sanh-phan-so-khac-m-??u-so worksheet
Nhỏ hơn, lớn hơn hay bằng ½ (chia đều)
 - nho-hon-lon-hon-hay-bang-½-chia-d-??u worksheet - nho-hon-lon-hon-hay-bang-½-chia-d-??u worksheet
So sánh phân số có phép cộng và trừ
 - so-sanh-phan-so-co-phep-cong-va-tru worksheet - so-sanh-phan-so-co-phep-cong-va-tru worksheet
Xác định giá trị liên hệ với một nửa
 - xac-d-??nh-gia-tr-??-lien-he-voi-mot-n-??a worksheet - xac-d-??nh-gia-tr-??-lien-he-voi-mot-n-??a worksheet
 - 491 worksheet - 491 worksheet
Quảng cáo
Phân số tương đương liên kết
Tìm phân số tương đương (hình)
 - tim-phan-so-tuong-duong-hinh worksheet - tim-phan-so-tuong-duong-hinh worksheet
Các phân số tương đương và trục số
 - cac-phan-so-tuong-duong-va-truc-so worksheet - cac-phan-so-tuong-duong-va-truc-so worksheet
Rút gọn phân số
 - rut-g-??n-phan-so worksheet - rut-g-??n-phan-so worksheet
Các phân số tương đương (Tìm số còn thiếu)
 - cac-phan-so-tuong-duong-tim-so-con-thi-??u worksheet - cac-phan-so-tuong-duong-tim-so-con-thi-??u worksheet
Điền vào chuỗi
 - di-??n-vao-chu-??i worksheet - di-??n-vao-chu-??i worksheet
Tìm các phân số tương đương - Hình
 - tim-cac-phan-so-tuong-duong-hinh worksheet - tim-cac-phan-so-tuong-duong-hinh worksheet
 - 428 worksheet - 428 worksheet
Viết lại hỗn số khác từ một phân số không thực sự
 - vi-??t-lai-h-??n-so-khac-tu-mot-phan-so-khong-th-??c-s-?? worksheet - vi-??t-lai-h-??n-so-khac-tu-mot-phan-so-khong-th-??c-s-?? worksheet
 - 1043 worksheet - 1043 worksheet
So sánh phân số
 - so-sanh-phan-so worksheet - so-sanh-phan-so worksheet
 - 1042 worksheet - 1042 worksheet
Quảng cáo
Chuyển đổi phân số liên kết
Quảng cáo
So sánh phân số, số thập phân & số phần trăm liên kết
 - 419 worksheet - 419 worksheet
Phân số, số thập phân & số phần trăm (Số)
 - phan-so-so-th-??p-phan-so-ph-??n-trăm-so worksheet - phan-so-so-th-??p-phan-so-ph-??n-trăm-so worksheet
Phân số, số thập phân và phần trăm (bằng hình)
 - phan-so-so-th-??p-phan-va-ph-??n-trăm-bang-hinh worksheet - phan-so-so-th-??p-phan-va-ph-??n-trăm-bang-hinh worksheet
Chuyển phân số thành số thập phân (Mẫu số 10 & 100)
 - chuy-??n-phan-so-thanh-so-th-??p-phan-m-??u-so-10-100 worksheet - chuy-??n-phan-so-thanh-so-th-??p-phan-m-??u-so-10-100 worksheet
Chuyển số thập phân thành phân số (mẫu số là 10 & 100)
 - chuy-??n-so-th-??p-phan-thanh-phan-so-m-??u-so-la-10-100 worksheet - chuy-??n-so-th-??p-phan-thanh-phan-so-m-??u-so-la-10-100 worksheet
 - 421 worksheet - 421 worksheet
 - 465 worksheet - 465 worksheet
 - 451 worksheet - 451 worksheet
Quảng cáo