Home Favorites My Account Menu
đăng nhập
Quảng cáo

Trang về phép chia

Bạn đang tìm kiếm bộ giáo trình chia tốt nhất trên mạng? Đừng tìm kiếm nữa! Chúng tôi đã chuẩn bị cho bạn bộ giáo trình chia miễn phí, có thể in ra được. Bộ giáo trình của chúng tôi bao gồm từ những bài tập cơ bản với các vấn đề trực quan cho đến những bài tập chia số dài và các vấn đề liên quan đến phép nhân phức tạp hơn. Với những nguồn học liệu hữu ích của chúng tôi, học sinh của bạn sẽ hiểu các khái niệm chính như bội số và số dư trong khi còn có thể học toán một cách vui vẻ. Hãy xem qua bộ giáo trình chia miễn phí của chúng tôi ngay hôm nay - chắc chắn sẽ giúp học sinh của bạn luyện tập và học với sự tự tin.
Duyệt trang tính theo loại vấn đề
List View (old)
Image Size
Smaller Larger
×
Chuẩn bị cho phép chia liên kết
Quan hệ giữa pháp chia và phép nhân
 - quan-he-gi-??a-phap-chia-va-phep-nhan worksheet - quan-he-gi-??a-phap-chia-va-phep-nhan worksheet
Phép chia/ phép nhân với bảng biểu
 - phep-chia-phep-nhan-voi-bang-bi-??u worksheet - phep-chia-phep-nhan-voi-bang-bi-??u worksheet
Phép chia với trục số
 - phep-chia-voi-truc-so worksheet - phep-chia-voi-truc-so worksheet
Chuẩn bị cho phép chia
 - chu-??n-b-??-cho-phep-chia worksheet - chu-??n-b-??-cho-phep-chia worksheet
Kiểm tra kết quả phép chia
 - ki-??m-tra-k-??t-qua-phep-chia worksheet - ki-??m-tra-k-??t-qua-phep-chia worksheet
Hiểu về kết quả phép chia
 - hi-??u-v-??-k-??t-qua-phep-chia worksheet - hi-??u-v-??-k-??t-qua-phep-chia worksheet
 - 277 worksheet - 277 worksheet
 - 272 worksheet - 272 worksheet
 - 273 worksheet - 273 worksheet
Quảng cáo
Phép chia bằng hình liên kết
Quảng cáo
Phép chia đơn giản liên kết
Bảng cửu chương
 - bang-c-??u-chuong worksheet - bang-c-??u-chuong worksheet
Phép chia theo hàng ngang
 - phep-chia-theo-hang-ngang worksheet - phep-chia-theo-hang-ngang worksheet
3 ÷ 1 (có số dư)
 - 3-d-1-co-so-du worksheet - 3-d-1-co-so-du worksheet
 - 274 worksheet - 274 worksheet
 - 264 worksheet - 264 worksheet
 - 282 worksheet - 282 worksheet
 - 283 worksheet - 283 worksheet
 - 263 worksheet - 263 worksheet
 - 284 worksheet - 284 worksheet
 - 267 worksheet - 267 worksheet
 - 268 worksheet - 268 worksheet
 - 9765 worksheet - 9765 worksheet
Quảng cáo
Toán đố về phép chia liên kết
Quảng cáo
Phép chia - Ước lượng liên kết
Quảng cáo
Bài tập phép chia liên kết
Số 2
 - so-2 worksheet - so-2 worksheet
Số 3
 - so-3 worksheet - so-3 worksheet
Số 4
 - so-4 worksheet - so-4 worksheet
Số 5
 - so-5 worksheet - so-5 worksheet
Số 6
 - so-6 worksheet - so-6 worksheet
Số 7
 - so-7 worksheet - so-7 worksheet
Số 8
 - so-8 worksheet - so-8 worksheet
Số 9
 - so-9 worksheet - so-9 worksheet
Số 10
 - so-10 worksheet - so-10 worksheet
Hỗn hợp
 - h-??n-hop worksheet - h-??n-hop worksheet
Quảng cáo