Home Favorites My Account Menu
đăng nhập
Quảng cáo

Trang về phép nhân

Hãy nắm vững phép nhân với bài tập và thẻ flash chúng tôi về phép nhân! Bài tập phép nhân của chúng tôi là tốt nhất trên mạng và hoàn hảo cho việc học trực tiếp và học từ xa. Với hàng chục khái niệm khác nhau, học sinh của bạn có thể nhanh chóng hiểu cơ bản về phép nhân và luyện tập càng nhiều càng tốt. Và với thẻ flash của chúng tôi, họ có thể luyện tập kỹ năng toán của mình một cách vui vẻ và hấp dẫn! Chuẩn bị cho học sinh của bạn giỏi trong phép nhân với bài tập và thẻ flash phép nhân theo tiêu chuẩn cốt lõi chung ngay hôm nay!
Duyệt trang tính theo loại vấn đề
List View (old)
Image Size
Smaller Larger
×
Chuẩn bị cho phép nhân liên kết
 - 640 worksheet - 640 worksheet
Số gấp đôi và chia đôi
 - so-g-??p-doi-va-chia-doi worksheet - so-g-??p-doi-va-chia-doi worksheet
Mảng hình
 - mang-hinh worksheet - mang-hinh worksheet
Phân chia hình chữ nhật
 - phan-chia-hinh-ch-??-nh-??t worksheet - phan-chia-hinh-ch-??-nh-??t worksheet
Phép nhân với bội của Mười
 - phep-nhan-voi-boi-c-??a-muoi worksheet - phep-nhan-voi-boi-c-??a-muoi worksheet
Viết lại bài tính cộng thành bài tính nhân
 - vi-??t-lai-bai-tinh-cong-thanh-bai-tinh-nhan worksheet - vi-??t-lai-bai-tinh-cong-thanh-bai-tinh-nhan worksheet
Viết biểu thức phép nhân
 - vi-??t-bi-??u-th-??c-phep-nhan worksheet - vi-??t-bi-??u-th-??c-phep-nhan worksheet
Viết lại bài tính cộng thành bài tính nhân
 - vi-??t-lai-bai-tinh-cong-thanh-bai-tinh-nhan worksheet - vi-??t-lai-bai-tinh-cong-thanh-bai-tinh-nhan worksheet
Viết lại bài tính nhân (Hình)
 - vi-??t-lai-bai-tinh-nhan-hinh worksheet - vi-??t-lai-bai-tinh-nhan-hinh worksheet
Phép nhân với trục số
 - phep-nhan-voi-truc-so worksheet - phep-nhan-voi-truc-so worksheet
 - 643 worksheet - 643 worksheet
Xác định câu trả lời hợp lý (2, 5, 10)
 - xac-d-??nh-cau-tra-loi-hop-ly-2-5-10 worksheet - xac-d-??nh-cau-tra-loi-hop-ly-2-5-10 worksheet
Giải thích phép nhân
 - giai-thich-phep-nhan worksheet - giai-thich-phep-nhan worksheet
Quảng cáo
Phép nhân với bội của 10 liên kết
Hiểu phép nhân với 10
 - hi-??u-phep-nhan-voi-10 worksheet - hi-??u-phep-nhan-voi-10 worksheet
Phép nhân với số 10
 - phep-nhan-voi-so-10 worksheet - phep-nhan-voi-so-10 worksheet
Phép nhân với số 10
 - phep-nhan-voi-so-10 worksheet - phep-nhan-voi-so-10 worksheet
Hiểu phép nhân với 10 & 100
 - hi-??u-phep-nhan-voi-10-100 worksheet - hi-??u-phep-nhan-voi-10-100 worksheet
Hiểu phép nhân với 10, 100 & 1000
 - hi-??u-phep-nhan-voi-10-100-1000 worksheet - hi-??u-phep-nhan-voi-10-100-1000 worksheet
 - 661 worksheet - 661 worksheet
Quảng cáo
Phép nhân đơn giản liên kết
Giải bài tính hỗn hợp (× ÷)
 - giai-bai-tinh-h-??n-hop-x-d worksheet - giai-bai-tinh-h-??n-hop-x-d worksheet
Hỗn hợp
 - h-??n-hop worksheet - h-??n-hop worksheet
Phép nhân & chia
 - phep-nhan-chia worksheet - phep-nhan-chia worksheet
Số 2 chữ số × 1 chữ số theo chiều dọc
 - so-2-ch-??-so-x-1-ch-??-so-theo-chi-??u-d-??c worksheet - so-2-ch-??-so-x-1-ch-??-so-theo-chi-??u-d-??c worksheet
Số 3 chữ số × 1 chữ số theo chiều dọc
 - so-3-ch-??-so-x-1-ch-??-so-theo-chi-??u-d-??c worksheet - so-3-ch-??-so-x-1-ch-??-so-theo-chi-??u-d-??c worksheet
Số 4 chữ số × 1 chữ số
 - so-4-ch-??-so-x-1-ch-??-so worksheet - so-4-ch-??-so-x-1-ch-??-so worksheet
Số 2 chữ số × 2 chữ số theo chiều dọc
 - so-2-ch-??-so-x-2-ch-??-so-theo-chi-??u-d-??c worksheet - so-2-ch-??-so-x-2-ch-??-so-theo-chi-??u-d-??c worksheet
 - 659 worksheet - 659 worksheet
Số 3 chữ số × 2 chữ số theo chiều dọc
 - so-3-ch-??-so-x-2-ch-??-so-theo-chi-??u-d-??c worksheet - so-3-ch-??-so-x-2-ch-??-so-theo-chi-??u-d-??c worksheet
Số 4 chữ số × 2 chữ số
 - so-4-ch-??-so-x-2-ch-??-so worksheet - so-4-ch-??-so-x-2-ch-??-so worksheet
Phép nhân (dạng quốc tế)
 - phep-nhan-dang-quoc-t-?? worksheet - phep-nhan-dang-quoc-t-?? worksheet
Quảng cáo
Phép nhân mắt lưới liên kết
Quảng cáo
Toán đố về phép nhân liên kết
Toán đố về phép nhân trong giới hạn 100
 - toan-do-v-??-phep-nhan-trong-gioi-han-100 worksheet - toan-do-v-??-phep-nhan-trong-gioi-han-100 worksheet
Toán đố so sánh dùng phép nhân trong giới hạn 100
 - toan-do-so-sanh-dung-phep-nhan-trong-gioi-han-100 worksheet - toan-do-so-sanh-dung-phep-nhan-trong-gioi-han-100 worksheet
2 chữ số × 2 chữ số
 - 2-ch-??-so-x-2-ch-??-so worksheet - 2-ch-??-so-x-2-ch-??-so worksheet
3 chữ số × 2 chữ số
 - 3-ch-??-so-x-2-ch-??-so worksheet - 3-ch-??-so-x-2-ch-??-so worksheet
3 chữ số × 3 chữ số
 - 3-ch-??-so-x-3-ch-??-so worksheet - 3-ch-??-so-x-3-ch-??-so worksheet
 - 674 worksheet - 674 worksheet
Quảng cáo
Bội số liên kết
Quảng cáo
Phép nhân ma trận liên kết
Quảng cáo
Số mũ liên kết
Quảng cáo
Bài tập phép nhân liên kết
Số 2
 - so-2 worksheet - so-2 worksheet
Số 3
 - so-3 worksheet - so-3 worksheet
Số 4
 - so-4 worksheet - so-4 worksheet
Số 5
 - so-5 worksheet - so-5 worksheet
Số 6
 - so-6 worksheet - so-6 worksheet
Số 7
 - so-7 worksheet - so-7 worksheet
Số 8
 - so-8 worksheet - so-8 worksheet
Số 9
 - so-9 worksheet - so-9 worksheet
Số 10
 - so-10 worksheet - so-10 worksheet
Số 11
 - so-11 worksheet - so-11 worksheet
Số 12
 - so-12 worksheet - so-12 worksheet
Hỗn hợp
 - h-??n-hop worksheet - h-??n-hop worksheet
 - 345 worksheet - 345 worksheet
 - 347 worksheet - 347 worksheet
 - 349 worksheet - 349 worksheet
 - 351 worksheet - 351 worksheet
 - 353 worksheet - 353 worksheet
 - 355 worksheet - 355 worksheet
 - 357 worksheet - 357 worksheet
 - 359 worksheet - 359 worksheet
 - 339 worksheet - 339 worksheet
 - 341 worksheet - 341 worksheet
 - 343 worksheet - 343 worksheet
 - 362 worksheet - 362 worksheet
Quảng cáo