Home Favorites My Account Menu
đăng nhập
Quảng cáo

Trang về thời gian

Bạn đang tìm kiếm bộ giáo trình học về thời gian tốt nhất trên mạng? Đừng tìm kiếm nữa! Bộ giáo trình học về thời gian miễn phí của chúng tôi hoàn hảo để dạy cho học sinh cách đọc đồng hồ, tính toán thời gian đã trôi qua, giải quyết thời gian bắt đầu và kết thúc, và giải quyết các vấn đề dựa trên từng từ. Bộ giáo trình tương tác của chúng tôi giúp cho học sinh dễ dàng nắm bắt các khái niệm quan trọng liên quan đến việc đọc giờ và hiểu ý nghĩa của khoảng thời gian giữa hai điểm thời gian. Với các hoạt động thú vị của chúng tôi, học sinh của bạn có thể nhanh chóng và chính xác thực hành tất cả các kỹ năng liên quan đến thời gian. Không cần lãng phí thêm "thời gian" để tìm kiếm bộ giáo trình, hãy để học sinh của bạn học ngay với bộ giáo trình học về thời gian hàng đầu của chúng tôi hôm nay!
Duyệt trang tính theo loại vấn đề
List View (old)
Image Size
Smaller Larger
×
Xem đồng hồ liên kết
 - 46438 worksheet - 46438 worksheet
Lượng nửa giờ
 - luong-n-??a-gio worksheet - luong-n-??a-gio worksheet
 - 928 worksheet - 928 worksheet
 - 912 worksheet - 912 worksheet
Lượng 5 phút
 - luong-5-phut worksheet - luong-5-phut worksheet
 - 930 worksheet - 930 worksheet
 - 914 worksheet - 914 worksheet
 - 931 worksheet - 931 worksheet
 - 927 worksheet - 927 worksheet
 - 911 worksheet - 911 worksheet
Lượng 1 phút
 - luong-1-phut worksheet - luong-1-phut worksheet
 - 929 worksheet - 929 worksheet
 - 913 worksheet - 913 worksheet
Quảng cáo
Xác định thời gian bắt đầu liên kết
Quảng cáo
Xác định thời gian trôi qua liên kết
Quảng cáo
Xác định thời gian kết thúc liên kết
Quảng cáo
Hỗn hợp (Thời gian bắt đầum trôi qua & kết thúc) liên kết
Xác định thời gian (Dùng cách làm tròn)
 - xac-d-??nh-thoi-gian-dung-cach-lam-tron worksheet - xac-d-??nh-thoi-gian-dung-cach-lam-tron worksheet
Đổi đơn vị thời gian
 - doi-don-v-??-thoi-gian worksheet - doi-don-v-??-thoi-gian worksheet
 - 926 worksheet - 926 worksheet
 - 910 worksheet - 910 worksheet
 - 909 worksheet - 909 worksheet
 - 932 worksheet - 932 worksheet
 - 937 worksheet - 937 worksheet
Quảng cáo