Home Favorites My Account Menu
đăng nhập
Quảng cáo

Trang về ví dụ & hàm số

Các giáo trình về mô hình và máy tính hàm số của chúng tôi là tốt nhất trên internet để giúp học sinh hiểu các khái niệm toán học quan trọng này. Những giáo trình này miễn phí để tải về và in ấn, làm cho chúng trở thành nguồn tài nguyên tiện lợi và tiết kiệm cho giáo viên và cha mẹ giáo dục tại nhà. Các giáo trình về mô hình và máy tính hàm số của chúng tôi đề cập đến một loạt các kỹ năng, bao gồm việc nhận diện và mở rộng mô hình, đánh giá máy tính hàm số và giải các bài toán áp dụng về mô hình và hàm số. Với các giáo trình về mô hình và máy tính hàm số của chúng tôi, học sinh sẽ có cơ hội để thực hành và áp dụng các kỹ năng của mình trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, củng cố sự hiểu biết của họ về những khái niệm này.
Duyệt trang tính theo loại vấn đề
List View (old)
Image Size
Smaller Larger
×
Hàm số liên kết
Xác định quy tắc của hàm số (+ hay -) (nhiều đáp án)
 - xac-d-??nh-quy-t-??c-c-??a-ham-so-hay-nhi-??u-dap-an worksheet - xac-d-??nh-quy-t-??c-c-??a-ham-so-hay-nhi-??u-dap-an worksheet
Xác định quy tắc của hàm số (+ or -)
 - xac-d-??nh-quy-t-??c-c-??a-ham-so-or worksheet - xac-d-??nh-quy-t-??c-c-??a-ham-so-or worksheet
Cộng/Trừ/Nhân/Chia
 - cong-tru-nhan-chia worksheet - cong-tru-nhan-chia worksheet
Cộng & trừ dưới 50 (nhiều đáp án)
 - cong-tru-duoi-50-nhi-??u-dap-an worksheet - cong-tru-duoi-50-nhi-??u-dap-an worksheet
Cộng & trừ dưới 50
 - cong-tru-duoi-50 worksheet - cong-tru-duoi-50 worksheet
Cộng & trừ dưới 50
 - cong-tru-duoi-50 worksheet - cong-tru-duoi-50 worksheet
+,-,×,÷ với biến số (2 bước)
 - x-d-voi-bi-??n-so-2-buoc worksheet - x-d-voi-bi-??n-so-2-buoc worksheet
Quảng cáo
Xác định quy tắc của ví dụ liên kết
Xác định các thuộc tính của bảng
 - xac-d-??nh-cac-thuoc-tinh-c-??a-bang worksheet - xac-d-??nh-cac-thuoc-tinh-c-??a-bang worksheet
Tạo chuỗi số
 - tao-chu-??i-so worksheet - tao-chu-??i-so worksheet
 - 732 worksheet - 732 worksheet
Quy tắc của chuỗi
 - quy-t-??c-c-??a-chu-??i worksheet - quy-t-??c-c-??a-chu-??i worksheet
Nhiều đáp án + , - , × , ÷
 - nhi-??u-dap-an-x-d worksheet - nhi-??u-dap-an-x-d worksheet
Tìm chuỗi cùng quy tắc
 - tim-chu-??i-cung-quy-t-??c worksheet - tim-chu-??i-cung-quy-t-??c worksheet
 - 727 worksheet - 727 worksheet
Quảng cáo
Tiếp tục các ví dụ bằng hình liên kết
Quảng cáo