Home Favorites My Account Menu
đăng nhập
Quảng cáo

Trang về đại số

Các bài tập Algebra từ Core Sheets phổ biến là tốt nhất trên mạng! Bài tập của chúng tôi được thiết kế để giúp học sinh ở tất cả các cấp độ rèn kỹ năng đại số của họ, cung cấp một loạt các chủ đề và gợi ý hữu ích để cung cấp thực hành vô giá trong việc giải phương trình, học các khái niệm mới, và hiểu cơ bản về đại số. Dù bạn mới bắt đầu với các phép toán cơ bản hay giải quyết các chủ đề phức tạp hơn như đa thức và phương trình tuyến tính, bài tập đại số của chúng tôi đã bao gồm bạn. Mỗi bài tập cung cấp một cách thú vị để học và thực hành kỹ năng đại số cần thiết như đơn giản hóa biểu thức, xác định hệ số, giải bất đẳng thức, vẽ đồ thị đường thẳng, và tìm cách kết hợp. Bắt đầu ngay hôm nay và tận dụng các bài tập đại số miễn phí của chúng tôi để hiểu sâu hơn về các khái niệm khó khăn và trải nghiệm lý do tại sao Core Sheets phổ biến là nguồn tốt nhất cho các bài tập đại số có sẵn.
Duyệt trang tính theo loại vấn đề
List View (old)
Image Size
Smaller Larger
×
Giá trị các biến liên kết
 - 95 worksheet  - 95 worksheet
Viết bất đẳng thức
 - vi-??t-b-??t-d-??ng-th-??c worksheet  - vi-??t-b-??t-d-??ng-th-??c worksheet
Chỉ ra nghiệm của bất đẳng thức trên một trục số
 - ch-??-ra-nghiem-c-??a-b-??t-d-??ng-th-??c-tren-mot-truc-so worksheet  - ch-??-ra-nghiem-c-??a-b-??t-d-??ng-th-??c-tren-mot-truc-so worksheet
Viết bất đẳng thức từ một trục số
 - vi-??t-b-??t-d-??ng-th-??c-tu-mot-truc-so worksheet  - vi-??t-b-??t-d-??ng-th-??c-tu-mot-truc-so worksheet
Chọn trục số phù hợp với bất đẳng thức
 - ch-??n-truc-so-phu-hop-voi-b-??t-d-??ng-th-??c worksheet  - ch-??n-truc-so-phu-hop-voi-b-??t-d-??ng-th-??c worksheet
Xác định hệ số
 - xac-d-??nh-he-so worksheet  - xac-d-??nh-he-so worksheet
 - 51 worksheet  - 51 worksheet
 - 52 worksheet  - 52 worksheet
 - 53 worksheet  - 53 worksheet
Quảng cáo
Hệ tọa độ liên kết
Quảng cáo
Sử dụng các công thức liên kết
Quảng cáo