Home Favorites My Account Menu
đăng nhập
Quảng cáo

Tải xuống bảng tính

Select a Different Activity >
Thông tin trang tính >
Phép cộng & trừ bằng Không
Mỗi trang có 20 bài tính cộng và trừ bằng không với số nguyên âm và nguyên dương.
Mở PDF
tùy chỉnh Xem trước (Nhấp chuột phải để lưu / tải xuống)
mở trong cửa sổ mới
Chọn trang tính
trang
ngôn ngữ
bố cục trang tính>
chức vụ
Hướng dẫn
Số vấn đề
Ngày đáo hạn
Bao gồm tiêu chuẩn trên Trang tính
Nét chữ
Cỡ chữ pt
Không gian tối thiểu bên dưới sự cố mm
Cột trả lời
Problem Number
hướng trang tính
Quảng cáo